Valter Skupina

EU FINANCIRANJE

Javni program za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (jr demo piloti noo)

Naziv PD projekta: »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«

Podjetje Valter skupina d.o.o. je na javnem razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«.

Cilj projekta je razviti in uspešno demonstrirati prvi celoviti inteligentni on-line sistem za spremljanje, predvidevanje in upravljanje kakovosti pitne vode v realnem času

 • po celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu/omrežju (od vodarne preko cevovodnega sistema do končnega uporabnika) 24/7,
 • z AI-podprto prediktivno analitiko zbranih podatkov v IoT oblačni platformi in s posebno aplikacijo za obveščanje končnih uporabnikov.

Trajanje projekta: 1.3.2023 – 28.2.2026

Vrednost projekta: 1.740.764,44 EUR

Vrednost sofinanciranja: 999.788,66 EUR

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja – program Akademije trajnostne in krožne transformacije

Namen projekta v podjetju Valter Skupina je izvesti celovit proces strateške trajnostne in krožne transformacije poslovanja. Ta transformacija vključuje sodelovanje med vodstvom podjetja, lastniki in zaposlenimi ter obsega več ključnih komponent:

 1. Priprava trajnostne in krožne poslovne strategije: Oblikovanje poslovne strategije, ki je usklajena s principi trajnosti in krožnega gospodarstva.
 2. Strateška ocena in popis vseh linearnih oziroma obstoječih procesov kreiranja vrednosti produktov/storitev: To vključuje tudi razumevanje lastnih dobavnih in vrednostnih verig ter določanje možnosti za vzpostavitev krožnih procesov. Prav tako se opravi analiza vseh
  negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost.
 3. Transformacija obstoječih ali postavitev novih trajnostno in krožno naravnanih poslovnih modelov: Ti modeli so namenjeni določenemu portfelju produktov/storitev in so usmerjeni k dolgoročni vzdržnosti in krožnosti.
 4. Priprava nabora idejnih izvedbenih projektov: Ti projekti so namenjeni uresničevanju trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij.
 5. Priprava izvedbenega projekta: To vključuje podrobno načrtovanje in organizacijo izvedbe projektov za doseganje zastavljenih trajnostnih in krožnih ciljev.

S tem pristopom Valter Skupina teži k integraciji trajnostnih in krožnih načel v svoje poslovne procese, s čimer povečuje svojo konkurenčnost in prispeva k boljšemu okolju in družbi.

Podjetje Valter skupina je skupaj s svetovalcem razvila trajnostjo in krožno poslovno strategijo.

“NextGenerationEU” predstavlja osrednjo točko za informacije o NextGenerationEU, ambicioznem načrtu Evropske unije, namenjenem spodbujanju okrevanja po COVID-19 pandemiji. Načrt si prizadeva graditi bolj zeleno, digitalno in odporno Evropo.

Glavne značilnosti spletne strani so:

 1. Predstavitev NextGenerationEU: Spletna stran ponuja podroben vpogled v iniciative in sredstva, ki so del načrta, vključno z instrumentom za okrevanje in odpornost, ki je njegov osrednji del.
 2. Informacije o Financiranju: Obiskovalci lahko najdejo informacije o tem, kako se sredstva zbirajo in distribuirajo med državami članicami, s posebnim poudarkom na vzpostavljanju pravičnejšega, bolj zelenega in bolj digitalnega družbeno-gospodarskega okolja.
 3. Zgodbe o Uspehu: Spletna stran izpostavlja primere uspešnih projektov in iniciativ, ki so jih financirali skozi načrt, ponujajoč vpogled v pozitivne vplive, ki jih NextGenerationEU že ima po celotni uniji.
 4. Viri in Dokumentacija: Uporabniki lahko dostopajo do različnih poročil, analiz in dokumentov, ki podrobneje razlagajo cilje, strukturo in napredek NextGenerationEU.

Trajanje programa:
09/2023 – 01/2024

Celotni proračun programa:
pomoč po shemi de minimis
15.262,20 € ali 7.210,20 €

EU-financiranje:
15.262,20 € ali 7.210,20 €

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU.

Valter Skupina d.o.o.

Ljubljanska c. 33,
1241 Kamnik, Slovenia

+386 41 336 352
[email protected]